ایران کامبت

مدرسین دوره ها در سبک کامبت ایران طبق قوانین فنی و تشکیلاتی فقط با حکم و امضای رئیس و بنیانگذار سبک کامبت ایران بعنوان مدرس شناخته می‌شوند لذا پس از تایید بنیانگذار کامبت ایران می‌توانند با گذراندن دوره های فني تحت نظر و صلاحدید ایشان در مجموعه کامبت ایران و بین الملل به مدرسی بپردازند