ایران کامبت

نکاتی در سبک کامبت ایران برای بنیانگذاری

باتوجه به اینکه رشته های رزمی در سراسر جهان بصورت انفرادی شکل می‌گیرد و سپس بصورت گروهی یا تیمی منسجم می‌شود لذا کلیه سبک‌های رزمی در ژاپن و کره و آمریکا و هنرهای رزمی و نمایشی در چین بصورت رسمی بعنوان مرجعیت هستند به همین دليل کلیه رشته ها و سبک‌های رزمی منشعب شده،از یکی از این کشورها میباشند بعنوان زیر مجموعه این کشورها عنوان میگردند.لذا چنانچه کسی از نظر فنی و آگاهی ساختاری و علمی تشکیلاتی درخواست بنیانگذاری سبکی را دارد بایستی نام سبک خود را چنانچه به زبان هر یک از کشورهای فوق میباشد در همان کشور ثبت رسمی نماید که مراحل خاص خود را دارد که بدین ترتیب سبک یا رشته دارای هویت خواهد شد.و بایستی قبل از اینکه خود را رئیس و بنیانگذار سبک در کشور یا ………بنامد معیارهای یک رشته یا سبک را ایجاد نماید. هر رشته یا سبکی در هر کشور و هر پرچم کشوری فقط یک بنیانگذار دارد نه بیشتر .لذا ما چیزی بنام بنیانگذار استان،خیابان،محله،شهر و …..نداریم، شاید ما مربی خوبی را ناظر باشیم ولیکن سواد فنی و تشکیلاتی را نداشته باشد. معلوماتی که کاملا خاص هستندو هیچ ربطی به مدرک تحصیلی، پول یا ثروت و دان یا درجه ندارد،امیدواریم اشخاصی را در عرصه ورزش کشور و بین الملل شاهد باشیم که دارای سواد فنی و تشکیلاتی باشند.با آرزوی موفقیت و سلامتی برای کلیه زحمتکشان مجموعه کامبت ایران و بین الملل………اوس

لوگو سبک های کامبت